Zásady zpracování osobních údajů GDPR

Vážení klienti společnosti ELFIS, spol. s r.o.

vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vás tímto informovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je ELFIS, spol. s r.o., se sídlem Kolmá 10, 190 00 Praha 9, IČ 44794932,  spisová značka :  C 5755 vedená u Městského soudu v Praze.

Jaké osobní údaje ELFIS, spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává?

ELFIS, spol. s r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

K jakým účelům ELFIS, spol. s r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

ELFIS, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho ELFIS, spol. s r.o. údaje zpracovává?

ELFIS, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let a jeden rok po zániku posledního smluvního vztahu s ELFIS, spol. s r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje ELFIS, spol. s r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s ELFIS, spol. s r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů ELFIS, spol. s r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů ELFIS, spol. s r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem ELFIS, spol. s r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a ELFIS, spol. s r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu ELFIS, spol. s r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

ELFIS, spol. s r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv ELFIS, spol. s r.o.

ELFIS, spol. s r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám ELFIS, spol. s r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro ELFIS, spol. s r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží, zajištěním marketingových aktivit a IT služeb.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu elfis@elfis.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy ELFIS, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit prostřednictvím zprávy na elfis@elfis.cz


Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit Vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

 

 Soubory:

Rychlý kontakt
ELFIS spol. s r.o.

e-mail: elfis@elfis.cz
tel.: +420 284 810 959-61
Kolmá 10, 190 00 Praha 9

více kontaktů